Legământul Bisericii Logos


Cred că harul lui Dumnezeu mi-a dat pocăinţă şi credinţă în Isus Hristos (Efeseni 2:1-10; Tit 3:5). Cred că harul Lui mi-a dat putere să mă dedic Lui şi să fac pasul acesta în botez, declaraţia publică a credinţei mele (Fapte 2:38; 8:36-38; 1 Petru 3:21). Ca părtaş al Noului Legământ, bazat nu pe legi şi reglementări, ci pe principii biblice (Ioan 1:17; Romani 3:21-24; Galateni 2:18-21; 3:22-25; Evrei 8:6-13), intru în legământul acesta cu membrii bisericii Logos, recunoscând că numai prin harul şi îndurarea Domnului, şi nu prin puterea mea proprie, voi putea trăi în conformitate cu ceea ce Dumnezeu vrea pentru noi, copiii Lui.

 1. În ceea ce privește relația cu Dumnezeu,

  1. Voi căuta să trăiesc umblând după lucrurile de sus, ducând o viață centrată în Hristos (Coloseni 3:1-4, 17). Nu mă voi încrede în faptele mele pentru îndreptățire, ci voi trăi cu credință exclusiv în Hristos și în lucrarea Lui completă, atât pentru mântuirea mea, cât și pentru transformarea mea progresivă în imaginea Lui (Rom. 1:16,17; 3:20-30; 8:1,12; 10:2-4; Gal. 2:21; 3:8-14,23-29; 5:1,13-16). Nu voi face din acestă realitate un motiv să trăiesc în păcat (Rom. 6:1-4), ci înțeleg că viața nouă pe care Hristos mi-a dat-o este caracterizată de o transformare progresivă în imaginea lui Hristos (Rom. 12:1-2) și că harul pe care Dumnezeu ni l-a dat în Hristos ne învață să părăsim păcatul, să trăim în curăție și să fim plini de râvnă pentru fapte bune (Tit 2:11-14; 3:8,14; 1 Petru 1:14-19, 22-23).

  1. Nu voi neglija studiul, atât personal, cât și colectiv, al Cuvântului lui Dumnezeu, Biblia, înțelegând că acesta este modalitatea fundamentală prin care El ni S-a făcut cunoscut (Evrei 1:1-2) și că Scriptura este baza pentru transformarea noastră durabilă și profundă în asemănarea cu Hristos (2 Tim. 3:16-17; Col. 3:16).

  1. Voi menține părtășia cu Domnul în rugăciune, atât în ce privește propriile nevoi spirituale și materiale, cât și ale celorlalți membri ai bisericii (1 Timotei 2:1; Col. 2:1-2; 1 Tes. 5:17-18; Efes. 5:20; Fapte 2:42). Voi susține în rugăciune lucrarea misionară a bisericii (Col. 4:2-4; 1 Tim. 2:1-4).

 1. În ceea ce privește relația cu membrii bisericii și cu familia:

 1. Mă voi supune de bunăvoie autorității prezbiterilor bisericii, pe care Dumnezeu, în providența Lui, îi va hotărî pentru biserica Logos (Evrei 13:17; 1 Tes. 5:12-13; 1 Petru 5:5). Voi analiza și voi primi cu bucurie învățătura care este conformă cu învățătura Bibliei și cu Mărturisirea de Credință a bisericii Logos (Fapte 17:11). Voi susține financiar lucrarea bisericii potrivit cu nevoile curente și cu resursele pe care Dumnezeu mi le va dărui (1 Cor. 9:11-14; 1 Tes. 5:12-13; 1 Tim. 5:17-18; Gal. 6:6).

 1. Voi umbla împreună cu frații și surorile mele în dragoste frățească, căutând unitatea Duhului prin legătura păcii (Rom. 12:10; Col. 3:12-15; 1 Petru 3:8-9). Voi arăta dragoste, îngăduință și iertare (Efes. 4:32; Col. 3:13), încurajând și sfătuind conform Cuvântului (Col. 3:16, NTR; Efes. 5:19; 1 Tes. 5:11), în timp ce, cu smerenie și blândețe, voi veghea asupra altora și îi voi mustra în funcție de locurile prin care harul Domnului ne va duce împreună (Luca 17:3; 1 Tes. 5:14; Iacov 5:19-20). Mă voi bucura de succesele și bucuriile celorlalți, voi suferi împreună cu cei care trec prin durere și suferință (Rom. 12:15-16; 1 Tim. 6:17-19), iar dacă voi putea, voi căuta să fiu o binecuvântare pentru ei și material (Rom. 12:13; 1 Tim. 5:4,16; Iacov 2:15-16; 1 Petru 4:9). Voi trăi în sinceritate, fără fățărnicie și vicleșug față de frații și surorile mele în Domnul (Efes. 4:25; Col. 3:9; 1 Tes. 4:6); nu voi vorbi de rău (Rom. 1:29-30; Gal. 5:15; Iacov 4:11-12; 5:9; 1 Tim. 5:19). Mă voi supune voluntar fraților și surorilor în frica Domnului (Efes. 5:21; Fil. 2:3; 1 Petru 5:5). Voi căuta foloasele altora, nu doar propriile interese (1 Cor. 10:24; 13:5; Fil. 2:4).

 1. Ca unul/una care am cunoscut dragostea jertfitoare a lui Hristos față de Biserica Lui (Filipeni 2:6-8), voi căuta sa urmez și eu același model de dragoste în relație cu membrii familiei mele.

   1. Pentru frați: Dacă Domnul, în planul Lui, mă va binecuvânta cu o soție, o voi iubi și-i voi fi credincios. (Efes. 5:25-33; 1 Petru 3:7) Ca lider al familiei, voi căuta să-mi câștig autoritatea prin slujire, sacrificiu și renunțare de sine. (Matei 20:25-28; Marcu 9:35)

   2. Pentru surori: Dacă Domnul, în planul Lui, mă va binecuvânta cu un soț, îl voi iubi și îi voi fi credincioasă și supusă (Efes. 5:23-24; Col. 3:18; Tit 2:3-5).

   3. Pentru persoanele necăsătorite: Ca persoană transformată de Domnul, înțeleg că El mă cheamă să trăiesc în curăție sexuală (atât în fapte, cât și în gânduri) indiferent de statutul meu civil, căsătorit sau necăsătorit (Matei 5:27-28; Efes. 5:3-5; Col. 3:5; Tit 2:11-14; Evrei 13:4).

   4. Pentru părinți: Îmi voi crește copiii în învățătura și disciplina Domnului, fără a-i provoca la mânie, ci căutând să fiu un exemplu demn de urmat pentru ei și recunoscând faptul că în familie responsabilitatea principală de a da învățătură din Cuvânt (atât copiilor, cât și soției) aparține soțului. (Efes. 6:4; Col. 3:21 – cuvântul tradus ca „părinților” este de fapt în original „taților”). Mă voi ruga pentru mântuirea copiilor mei.

 1. Susținerea lucrării bisericii:

 1. Voi participa într-un mod activ și regulat la întâlnirile de părtășie ale bisericii (Romani 12:6-7; Evrei 10:25 NTR), căutând să fiu un exemplu demn de urmat, atât pentru membrii bisericii, cât și pentru cei necredincioși (Tit 2:12). Voi susține predicarea Cuvântului, închinarea, ordinanțele (botezul și cina Domnului) și lucrarea misionară a bisericii. (2 Timotei 4:2; Fapte 2:38; 1 Corinteni 11:24-26)

 1. Voi susține financiar, în funcție de resursele pe care Domnul mi le va da, cheltuielile curente ale bisericii și lucrarea ei de misiune, ajutorarea săracilor și lucrarea de răspândire a Evangheliei.

 1. Voi susține lucrarea bisericii de mustrare și disciplină a acelor membri care trăiesc în neorânduială și nepocăință (Matei 18:17; 1 Cor. 5:11-13; 2 Tes. 3:14-15).

 1. În ceea ce privește relația cu cei din afara bisericii,

 1. Voi căuta, cu ajutorul Domnului, să am o mărturie bună, cu dorința ca Dumnezeu să se folosească de mine pentru a le descoperi și altor oameni Evanghelia (Tit 2:11-14, 3:8; 1 Petru 2:12).

 1. Voi căuta să arăt respect și dragoste față de toți oamenii (1 Petru 2:17), înțelegând că numai prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt și nu prin religiozitatea și străduința mea proprie (Ioan 1:17; 1 Cor. 15:10; 2 Tim. 1:9; Tit 3:5).

 1. Alte mențiuni:

 1. După o citire atentă a punctului 17 din Mărturisirea de Credință, despre Evanghelie, sunt de acord cu cele menționate acolo.

 1. Atunci când mă voi muta din acest oraș, voi căuta cât de repede posibil să mă unesc cu o altă biserică unde voi putea duce mai departe spiritul acestui legământ și principiile Cuvântului lui Dumnezeu.

Fie ca harul Domnului nostru Isus Hristos, dragostea lui Dumnezeu și părtășia cu Duhul Sfânt să fie cu noi toți. Amin.